Zásady zpracování osobních údajů

Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha

I. Základní poskytované informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČO: 00027383, jako pořadatel Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha (dále jen „MTF ZP“) je správcem osobních údajů poskytnutých přihlašovateli, návštěvníky MTF ZP a návštěvníky webových stránek pořadatele.

Kontaktní údaje správce: infogoldenprague@ceskatelevize.cz

Česká televize zpracovává osobní údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů:

Osobní údaje přihlašovatelů, návštěvníků MTF ZP a návštěvníků webových stránek pořadatele (dále jen „subjekty údajů“) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro vedení agendy související s realizací festivalu, zejména pro splnění právních povinností, která se na správce vztahují, dále pro splnění smluv a na základě souhlasu subjektů údajů, a to v závislosti na způsobu, jakým jsou osobní údaje subjektů správci poskytnuty.

 1. Přihláška do soutěže

Osobní údaje subjektů údajů uvedené v přihlášce do soutěže jsou zpracovávány za účelem zařazení pořadu do soutěže, akreditaci přihlašovatele, komunikaci s přihlašovatelem a právním důvodem zpracování je plnění smlouvy, dále plnění právních povinností, které se na správce vztahují.

 1. Registrace

Osobní údaje subjektů údajů uvedené v registračním formuláři jsou zpracovávány za účelem volného vstupu na veřejně přístupné festivalové akce a účast na festivalovém programu a právním důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností, které se na správce vztahují a dále oprávněný zájem správce spočívající v identifikaci a komunikaci se subjektem údajů.

 1. Přihlášení k zasílání Newsletteru

Osobní údaje subjektů údajů poskytnuté při přihlášení k zasílání Newsletteru jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, tj. na základě dobrovolného zaškrtnutí souhlasu, na jehož základě je subjekt údajů zařazen do databáze pro zasílání Newsletteru a právním důvodem zpracování je souhlas subjektu údajů, který může subjekt údajů kdykoli odvolat.

Kategorie dotčených osobních údajů:

 1. Kontaktní údaje jako je e-mailová adresa, telefonní číslo

 2. Identifikační údaje jako je jméno, příjmení, titul, bydliště, pracovní pozice u přihlašovatele, IP adresa

Doba zpracování:

Osobní údaje, jejichž právním důvodem zpracování je plnění smlouvy, jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích (tj. po dobu, kdy vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze vzájemných smluv se mohou stát předmětem soudního sporu).

Osobní údaje, jejichž právním důvodem zpracování je plnění právních povinností, jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje, jejichž právním důvodem zpracování je souhlas subjektu údajů, jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu subjektu údajů, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Příjemci osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou smluvní dodavatelé, mediální a obchodní partneři, jejichž plnění souvisí s organizací, propagací a zajištěním festivalu, a to vždy pouze v takovém rozsahu, který je nezbytně nutný pro dané plnění.

Pro rozesílání Newsletterů využívá správce službu MailChimp.

II. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Právo na přístup

Přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat informace o účelu zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právu vznést námitku, právu podat stížnost u dozorového úřadu, a veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje, ale pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje nejsou přesné a/nebo úplné, má právo upozornit správce a správce na základě žádosti subjektu je povinen provést opravu jeho osobních údajů.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, tedy likvidaci osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Subjekt údajů může požádat o předání osobních údajů, které správci poskytl a které správce zpracovává se souhlasem subjektů údajů automatizovaně, jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, je-li to technicky proveditelné. Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost jsou následující:

 • musí jít o zpracování založené na právním důvodu, souhlasu či smlouvě,

 • zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem tohoto práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Právo na omezení zpracování má subjekt údajů pouze ve stanovených případech, kterými jsou:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit,

 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 • uplatnění námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Ve výše uvedených případech omezí správce zpracovávání osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je bude zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a správce bude ve zpracovávání osobních údajů pokračovat, bude subjekt údajů o tom bez zbytečného odkladu informován.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména v případě, kdy jsou zpracovávány na základě právního důvodu, podle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Správce v takovém případě zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů u dozorového orgánu, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky www.uoou.cz.

III. Zabezpečení, ochrana a důvěrnost osobních údajů

Správce provedl vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající riziku náhodného nebo protiprávního zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo riziku neoprávněného přístupu k osobním údajům. Pokud však přes veškerou snahu dojde k nějakému porušení zabezpečení osobních údajů a bude pravděpodobné, že takové porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce tuto skutečnost bez odkladu subjektům údajů.

IV. Cookies

Webové stránky České televize používají tzv. cookies. Soubor „cookies“ umožní webové stránce rozpoznat, zda ji již uživatel v minulosti navštívil a o které sekce měl zájem. Zároveň jsou to právě cookies, díky kterým si uživatel může uložit svá uživatelská nastavení. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýzy návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek pořadatele.

Pokud uživatel využití cookies třetích stran ve svém prohlížeči nevypne a setrvá na stránkách provozovatele nebo klikne na tlačítko „Rozumím“ či „Souhlasím“, jež je součástí upozornění, bude mít provozovatel za to, že s využíváním těchto cookies uživatel souhlasí.