Statut

PREAMBULE

Pořadatelem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha (dále též jen „MTF ZP“ nebo „festival“) je Česká televize (dále též jen „pořadatel festivalu“, „ČT“ nebo „Česká televize“). 

Posláním festivalu je umožnit prostřednictvím soutěže, odborných setkání, promítání a videotéky širší poznání televizních hudebních, tanečních a divadelních pořadů a filmů z celého světa (to vše dále jen „pořady“ nebo jednotlivě „pořad“). 

Svým pojetím MTF ZP podporuje mezinárodní výměnu pořadů, je místem setkání jejich tvůrců, výrobců, vysílatelů a distributorů a iniciátorem spolupráce mezi nimi.

Podmínkou prezentace televizních pořadů a filmů v mezinárodní soutěži a ve videotéce je umělecká úroveň pořadů.

Vedení MTF ZP si zároveň vyhrazuje právo na základě svého výhradního uvážení vyřadit pořad, který by po stránce etické či estetické byl v rozporu s posláním veřejnoprávní televize, resp. naplňováním veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle příslušných právních předpisů (vč. Kodexu České televize, který stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání).

61. ročník MTF ZP nabízí svým účastníkům:
• Mezinárodní soutěž
• Videotéku se všemi přihlášenými pořady
• Festivalové premiéry
• Workshopy
• Společenská setkání
• Galavečery
• Slavnostní předávání cen

I. Soutěž
MTF Zlatá Praha je soutěží televizních pořadů z oblasti hudby, tance a divadla bez ohledu na hudební žánr.

I. A Kategorie
Soutěžní pořady jsou rozděleny do tří kategorií:
I. A.1 Dokumenty o hudbě, tanci a divadle
I. A.2 Záznamy inscenačního umění
(Záznamy inscenací oper, operet, muzikálů, tance, baletů, divadelních představení atd.)
I. A.3 Záznamy hudebních koncertů
(Záznamy symfonických a orchestrálních představení, komorní hudba, recitál atd.)
Kromě pořadů přijímá MTF ZP do soutěže také jednotlivé části seriálů či cyklů, jestliže je lze samostatně posuzovat.

I. B Přihlašování
I. B.1 Přihláška
Přihlášku, která je k dispozici na webové stránce MTF ZP www.festivalzlatapraha.cz, je třeba vyplnit a odeslat on-line nejpozději do 31. května 2024. Přihlášky odeslané nebo doručené po tomto datu nebudou akceptovány. 

Přihlašovatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé. 

Do soutěže jsou přijímány pouze pořady vyrobené nebo v premiéře odvysílané v letech 2022, 2023 a 2024. 

Maximální počet pořadů od jedné osoby podávající přihlášku (dále jen „přihlašovatel“): není omezen.

Maximální celková délka všech pořadů od jednoho přihlašovatele: není omezena. 

Minimální délka jednoho pořadu: 5 min. 

Podáním přihlášky do soutěže potvrzuje přihlašovatel, že se seznámil s tímto statutem a vyjadřuje svůj souhlas s tímto statutem a prohlašuje, potvrzuje a odpovídá za to, že bude-li přihlášený pořad užíván v souladu s tímto statutem, nebudou vůči pořadateli festivalu uplatňovány nároky majitelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců, ani nároky třetích osob v souvislosti s přihlášeným pořadem. Budou-li takové nároky vůči pořadateli festivalu uplatněny, stvrzuje přihlašovatel podáním přihlášky do soutěže svůj souhlas s tím, že tyto nároky uspokojí a nahradí pořadateli festivalu veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny. Výjimku představuje odměna autorů hudební složky pořadu za televizní vysílání, kterou ČT uhradí kolektivnímu správci (OSA) v případě, že využije svého oprávnění k televiznímu vysílání oceněného pořadu.

Podáním přihlášky do soutěže současně přihlašovatel vyjadřuje svůj souhlas s využitím přednostně elektronické formy komunikace s pořadatelem festivalu, vč. možnosti zasílání faktur ČT prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu přihlašovatele závazně uvedenou v přihlášce do soutěže.

Pokud přihlásí stejný film více než jedna společnost či tvůrce, bude přijata první z přihlášek. Vyjadřuje také souhlas s tím, že:

V rámci propagace MTF ZP může být ukázka z přihlášeného pořadu v maximální délce 3 minut nebo fotografie volně (to jest mj. bez nároku přihlašovatele na jakoukoli úplatu) užita ve vysílání ČT a na internetových stránkách ČT, a rovněž nabídnuta k využití dalším médiím, to vše však výlučně v souvislosti s MTF ZP a pro účely propagace MTF ZP. 

Podáním přihlášky přihlašovatel výslovně souhlasí s tím (a poskytuje MTF ZP pro tento účel příslušná oprávnění, resp. licenci k takovému způsobu využití), že pořad může být po dobu trvání MTF ZP volně zpřístupňován návštěvníkům festivalu formou veřejné videotéky v prostorách konání MTF ZP. 

Pořady zůstávají i po skončení 61. ročníku MTF ZP v archivu MTF ZP a mohou být nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely.

V případě, že přihlášený pořad získá některou z cen, tj. GRAND PRIX GOLDEN PRAGUE, ČESKÝ KŘIŠŤÁL, CENU ČESKÉ TELEVIZE nebo ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ za mimořádný umělecký počin, poskytuje tímto přihlašovatel České televizi nevýhradní oprávnění k výkonu práva audiovizuální dílo užít (licenci) k jednomu televiznímu vysílání pořadu, a to jednorázově pro území České republiky v rozsahu
volně dostupného celoplošného televizního vysílání na dobu 13 měsíců od udělení ceny, a to všemi technologickými postupy v současné době známými, tj. zejména prostřednictvím vysílačů, družice, kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů (internet). Přihlašovatel dodá pořadateli pořad v originální verzi bez překladových titulků v obraze. Dále pak přihlašovatel uděluje svolení opatřit pořad jazykovými titulky, pokud to charakter pořadu bude vyžadovat. Česká televize není povinna licenci využít. V případě, že Česká televize výše uvedenou licenci využije, oceňuje se tato pro účetní a daňové účely částkou 1 000 Kč, uvedená částka není předmětem úhrady.

I. B.2 Platba
Za každý pořad přihlášený do soutěže zaplatí přihlašovatel 300 EUR (plus DPH, které se řídí dle platné legislativy EU a ČR), s čímž přihlašovatel podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje svůj výslovný souhlas. Úhradu je možné provést též platební kartou přes webovou aplikaci ČT, která bude k dispozici na www.festivalzlatapraha.cz. Na přijatou platbu bude vystavena faktura (daňový doklad) dle přihlašovacích údajů. Platbu je možné provést i na základě faktury (daňového dokladu) s 14denní splatností, kterou ČT zašle po přihlášení pořadu na e-mail přihlašovatele uvedený na přihlášce. Přihlašovatel může udělit MTF ZP (potvrzením v rámci přihlášky, příp. dodatečně jiným prokazatelným způsobem) souhlas (resp. oprávnění) k umístění soutěžního pořadu na zabezpečené úložiště, k němuž má MTF ZP přístup, na němž bude možné v době konání festivalu zhlédnout ve sjednaném rozsahu (zejm. územním) pořady i na vlastním zařízení (notebook či tablet). Současně s přihláškou vyplní přihlašovatel fakturační údaje (název společnosti/jméno a příjmení, adresa, DIČ, identifikační číslo ekonomického subjektu), kam bude faktura (daňový doklad) zaslána. Bankovní poplatky hradí přihlašovatel. DPH, které se řídí dle platné legislativy EU a ČR:
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba registrovaná k DPH v některé zemi EU poplatek ve výši
300 EUR bez DPH (odběratel oznámí své platné registrační číslo k DPH a provede samovyměření, reverscharge).
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba podnikající se sídlem v některé zemi mimo EU i v EU poplatek
ve výši 300 EUR bez DPH (podnikatel zapsaný v databázi = registru podnikatelů).
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí všechny osoby mimo EU a ostatní osoby v EU, které nejsou
podnikateli či nijak neprokáží, že jsou podnikateli, poplatek ve výši 363 EUR (300 EUR + 21% DPH).
• Tuzemské osoby platí vždy poplatek + DPH. Pro tuzemské osoby výše poplatku bude přepočtena do CZK dle aktuálního kurzu ČNB. Snímek přihlašovatele (pořad), který přihlásí pořad, ale ani na základě dodatečné výzvy ČT k úhradě přihlašovacího poplatku zaslané přihlašovateli elektronickou poštou a ve lhůtě v ní uvedené, nezaplatí přihlašovací poplatek, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen a přihlašovatel nebude moci přihlásit filmy v následujícím ročníku MTF ZP. V případě jakýchkoliv problémů s platbou nebo přihlašováním pořadů je kontaktní e-mail infogoldenprague@ceskatelevize.cz. Bez ohledu na shora uvedené se stanoví, že nejzazším termínem pro úhradu účastnického poplatku je 20. srpen 2024. Nebude-li účastnický poplatek v tomto termínu uhrazen, nebude pořad do soutěže přijat. Dodatečná úhrada po tomto termínu nebude přihlašovateli umožněna.

I. B.3 Zasílání soutěžních pořadů
Přihlašovatel se zavazuje, že do 31. května 2024 nahraje každý přihlášený soutěžní pořad v anglické verzi (dabovaný či s titulky) do jediného souboru v HD kvalitě na externí úložiště, ke kterému produkci MTF Zlatá Praha poskytne přístup pro jeho stažení. Formát pro nahrávání pořadů na internet: H.264 – 16:9 (nebo Letter Box na 16:9), 1 080 řádků (případně 720), zvuk stereo AAC nebo MPEG-3. 

Dále zašle na adresu MTF ZP elektronicky nebo poštou následující:
• synopsi pořadu v anglickém jazyce
• kopii scénáře či titulků v anglickém jazyce ke každému pořadu, který obsahuje mluvené slovo (např. dokument)
• hudební sestavu [jméno a příjmení autora (autorů), název a stopáž všech použitých hudebních skladeb, jméno a příjmení interpreta (interpretů)]
• další propagační materiály (fotografie, plakáty apod.)
• potvrzení o provedené platbě (viz bod I. B.2)
Adresa pro zasílání:
Česká televize
Klára Mašková
MTF Zlatá Praha
140 70 Praha 4 – Kavčí hory
infogoldenprague@ceskatelevize.cz

Veškeré náklady na pojištění a přepravu hradí přihlašovatel. Pořadatel festivalu nikterak neodpovídá za úhradu těchto nákladů. MTF ZP si vyhrazuje právo nezařadit soutěžní pořad do soutěže, pokud pořad nesplňuje podmínky statutu. MTF ZP nemá právo poskytovat kopie ze soutěžních pořadů třetím subjektům, pokud o tom nebude učiněna zvláštní dohoda. Přihlašovatel podáním přihlášky uděluje souhlas s tím, že pořadatel festivalu MTF ZP může přepsat elektronicky zaslané kopie pořadu na harddisky a DVD v komprimovaném formátu MPEG2. Takto pořízené kopie pořadatel festivalu MTF ZP použije výhradně k potřebám posuzování porotou, k potřebám zajištění digitální prezentace pořadů během festivalu a k potřebám archivace. MTF ZP se zavazuje takto pořízené kopie neposkytovat dalším subjektům a nevyužívat je k jakýmkoliv jiným než uvedeným účelům, nedohodne-li se pořadatel festivalu s přihlašovatelem v konkrétních případech jinak. Do 25. srpna 2024 bude přihlašovateli sděleno, zda byl jeho pořad (dle bodu I. C níže) vybrán mezi TOP 30. V případě, že pořad bude vybrán mezi TOP 30, zavazuje se přihlašovatel doručit jej MTF ZP nejpozději do 6. září 2024 na nosiči XDCAM, jako soubor na Hard Disku nebo nahrát jej na vlastní elektronické úložiště, a to ve formě a kvalitě odpovídající dále uvedeným parametrům.

Formát: MPEG HD422
Container: MXF
Video coding: MPEG-2 422P@HL
Bit depht: 8
Colour sampling: 4:2:2
Frame size: 1920×1080
Frame rate: 25 interlaced
Video bit rate: 50Mbit/s
Audio coding: PCM 8 ch/24bit/48kHz
Přihlašovatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat, že pořad musí vyhovovat platným všeobecným technickým podmínkám pro pořady dodávané a vyráběné v České televizi (ke stažení na www.festivalzlatapraha.cz).

Adresa pro zasílání:
Česká televize Klára Mašková
MTF Zlatá Praha
140 70 Praha 4 – Kavčí hory 

infogoldenprague@ceskatelevize.cz

Sjednává se, že pořady zařazené do TOP 30 je přihlašovatel oprávněn zasílat též elektronickou cestou, tj. v elektronické podobě. Využije-li přihlašovatel možnosti zasílání pořadu v elektronické podobě, je povinen zřídit si (a/nebo má-li zřízeno, zajistit a po celou rozhodnou dobu udržovat funkční) FTP server nebo jiné obdobné úložiště (např. Aspera), k němuž poskytne MTF ZP, resp. produkci MTF ZP (nebude-li ze strany MTF ZP určeno jinak) přístup pro účely stažení pořadu ve formě a kvalitě odpovídající uvedeným parametrům. MTF ZP se zavazuje, že vrátí soutěžní pořady jejich přihlašovatelům do tří měsíců po skončení festivalu. Náklady spojené s odesláním nosičů zpět nese pořadatel festivalu.
MTF ZP nenese odpovědnost za technickou kvalitu zaslaných materiálů. V případě jakýchkoliv problémů je kontaktní email: infogoldenprague@ceskatelevize.cz.

I. C Porota
Soutěžní pořady posoudí pětičlenná mezinárodní porota. Porota příspěvky (pořady) vyhodnocuje ve dvou kolech. V prvním kole, které probíhá před konáním festivalu, obdrží každý porotce odkaz na webovou stránku, na níž najde pod svým osobním heslem všechny soutěžní pořady a hodnotící tabulku. Porota hodnotí snímky známkou 1–10 dvakrát, a to ze dvou hledisek:

1) celková umělecká úroveň a emocionalita
2) řemeslné a technické zpracování

Každý pořad takto v každém hledisku získává od pěti porotců celkem pět známek, přičemž nejvyšší a nejnižší známka se v každém hledisku škrtá a do celkového součtu se nezapočítává. Zbývající známky se sečtou (tři známky za každé hledisko, tedy celkem šest známek) a výsledkem je celkový počet bodů pro
soutěžní pořad. Z tohoto prvního kola vznikne seznam třiceti nejvýše hodnocených pořadů – z každé kategorie deset pořadů s nejvyšším součtem bodů (v tomto statutu též jen „TOP 30“). Ve druhém kole, které se koná v průběhu MTF ZP, porotci společně zhlédnou třicet vybraných pořadů, ohodnotí je a rozhodnou o držitelích cen. V rámci druhého kola má každý porotce právo navrhnout „divokou kartu“ pro jakýkoliv jeden pořad, který se nedostal do TOP 30 (maximálně tedy pět navržených pořadů). O postupu takového pořadu do druhého kola rozhodne celá porota. Toto právo porotce nemusí využít. Předsedu a členy poroty jmenuje vedení MTF ZP. Jednacím jazykem poroty je angličtina, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak.

I. D Ceny

Porota uděluje:
• GRAND PRIX GOLDEN PRAGUE – hlavní cenu vítěznému pořadu. Tato cena je dotována částkou 10 000 EUR.
• Tři ČESKÉ KŘIŠŤÁLY vítězným pořadům v jednotlivých kategoriích.
• ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ za mimořádný umělecký počin.
Další ceny:
• CENU ČESKÉ TELEVIZE uděluje generální ředitel České televize.
Každý soutěžní pořad může získat i několik cen.
MTF ZP si vyhrazuje právo umožnit významným nadacím, kulturním institucím či sponzorům MTF ZP v rámci festivalu udělit vlastní cenu některému z přihlášených pořadů. Pokud oceněný pořad (projekt, AVD) vznikl v koprodukci, získává cenu a veškeré příslušné finanční ohodnocení, které se k ceně případně váže, přihlašovatel, který nese plnou odpovědnost za případné rozdělení ceny dle smluvních ujednání s výrobci pořadu (AVD, projektu) a za splnění veškerých dalších souvisejících povinností a závazků. Pro vyloučení veškerých pochybností se výslovně stanoví, že pořadatel festivalu nikterak neodpovídá za splnění těchto povinností či závazků, vč. (nikoliv však pouze) případného rozdělení cen.

II. Nesoutěžní sekce – videotéka

II. A Popis
Každý účastník má možnost přihlásit své pořady z oblasti hudby, tance a divadla také do nesoutěžní sekce (videotéky), a to bez ohledu na dobu jejich vzniku. Přihlašovatel podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s tím, že pořady zůstávají v archivu MTF ZP a mohou být bez časového a technologického omezení nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely. Seznam všech pořadů, dostupných ve videotéce, bude uveřejněn ve festivalovém katalogu.

II. B Přihlašování

II. B.1 Přihláška
Přihlášku, která je k dispozici na webové stránce MTF ZP www.festivalzlatapraha.cz, je třeba vyplnit a odeslat on-line nejpozději do 31. května 2024. 

Přihlášky odeslané nebo doručené po tomto datu nebudou akceptovány. Přihlašovatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé. Podáním přihlášky přihlašovatel výslovně souhlasí s tím (a poskytuje MTF ZP pro tento účel příslušná oprávnění, resp. licenci k takovému způsobu využití), že pořad bude po dobu trvání MTF ZP volně zpřístupňován návštěvníkům festivalu formou veřejné videotéky v prostorách konání MTF ZP.

Podáním přihlášky do nesoutěžní sekce potvrzuje přihlašovatel, že se seznámil s tímto statutem a vyjadřuje svůj souhlas s tímto statutem a prohlašuje, potvrzuje a odpovídá za to, že bude-li přihlášený pořad užíván v souladu s tímto statutem, nebudou vůči pořadateli festivalu uplatňovány nároky majitelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců, ani nároky třetích osob v souvislosti s přihlášeným pořadem. Budou-li takové nároky vůči pořadateli festivalu uplatněny, stvrzuje přihlašovatel podáním přihlášky do nesoutěžní sekce svůj souhlas s tím, že tyto nároky uspokojí a nahradí pořadateli festivalu veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny. 

Vyjadřuje také souhlas s tím, že v rámci propagace MTF ZP může být ukázka z přihlášeného pořadu v maximální délce 3 minut nebo fotografie volně (tj. bez nároku přihlašovatele na jakoukoli úplatu) užita ve vysílání ČT a na internetových stránkách ČT, a rovněž nabídnuta k využití dalším médiím, to vše však výlučně v souvislosti s MTF ZP a pro účely propagace MTF ZP. 

Pořady zůstávají i po skončení 61. ročníku MTF ZP v archivu MTF ZP a mohou být nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely. 

II. B.2 Platba
Za každý pořad přihlášený do nesoutěžní sekce zaplatí přihlašovatel 80 EUR (plus DPH, které se řídí dle platné legislativy EU a ČR), s čímž přihlašovatel podáním přihlášky do nesoutěžní sekce vyjadřuje svůj výslovný souhlas. 

Úhradu je možné provést též platební kartou přes webovou aplikaci ČT, která bude k dispozici na www.festivalzlatapraha.cz. 

Přihlašovatel může udělit MTF ZP (potvrzením v rámci přihlášky, příp. dodatečně jiným prokazatelným způsobem) souhlas (resp. oprávnění) k umístění soutěžního pořadu na zabezpečené úložiště, k němuž má MTF ZP přístup, na němž bude možné v době konání festivalu po předchozí registraci zhlédnout ve sjednaném rozsahu (zejm. územním) pořady pod zaheslovaným přístupem i na vlastním zařízení (notebook či tablet). 

Na přijatou platbu bude vystavena faktura (daňový doklad) dle přihlašovacích údajů. Platbu je možné provést i na základě faktury (daňového dokladu) s 14denní splatností, kterou ČT zašle po přihlášení pořadu. Současně s přihláškou vyplní přihlašovatel fakturační údaje (název společnosti/jméno a příjmení, adresa, DIČ, identifikační číslo ekonomického subjektu), kam bude faktura (daňový doklad) zaslána. DPH, které se řídí dle platné legislativy EU a ČR:

• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba registrovaná k DPH v některé zemi EU poplatek ve výši 80 EUR bez DPH (odběratel oznámí své platné registrační číslo k DPH a provede samovyměření, reverscharge).
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba podnikající se sídlem v některé zemi mimo EU i v EU poplatek ve výši 80 EUR bez DPH (podnikatel zapsaný v databázi = registru podnikatelů).
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí všechny osoby mimo EU a ostatní osoby v EU, které nejsou podnikateli či nijak neprokáží, že jsou podnikateli, poplatek ve výši 96,80 EUR (80 EUR + 21% DPH).
• Tuzemské osoby platí vždy poplatek + DPH. Pro tuzemské osoby výše poplatku bude přepočtena do CZK dle aktuálního kurzu ČNB. 

V případě jakýchkoliv problémů s platbou nebo přihlašováním pořadů je kontaktní e-mail infogoldenprague@ceskatelevize.cz.

Bez uhrazení účastnického poplatku nejpozději do 20. srpna 2024 nebude pořad do nesoutěžní sekce přijat.

II.B.3 Zasílání nesoutěžních pořadů
Přihlašovatel se zavazuje, že do 31. května 2024 nahraje každý přihlášený nesoutěžní pořad v anglické verzi (dabovaný či s titulky) do jediného souboru v HD kvalitě na externí úložiště, ke kterému produkci MTF Zlatá Praha poskytne přístup pro jeho stažení. Formát pro nahrávání pořadů na internet: H.264–16:9 (nebo Letter Box na 16:9), 1080 řádků (případně 720), zvuk stereo AAC nebo MPEG-3.

III. Osobní registrace
Podmínkou osobní účasti na MTF ZP je registrace. Návštěvníci musí vyplnit registrační formulář, který je k dispozici na webové stránce www.festivalzlatapraha.cz a odeslat jej on- line do 24. září 2024. Po tomto datu se mohou zájemci registrovat přímo na místě konání festivalu v akreditačním středisku. Registrace je bezplatná. Účastník, který se zaregistruje, bude mít volný vstup na veřejně přístupné festivalové programy a akce.

IV. Informace o zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů v rozsahu poskytnutém přihlašovatelem je pořadatel festivalu Česká televize, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4-Podolí. Údaje zpracovává Česká televize ve svém oprávněném zájmu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a českým právním
předpisem, který upravuje ochranu osobních údajů, a to za účelem provedení registrace přihlašovatele. Zpracování je prováděno v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů zveřejněnými na www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr. Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro účely zpracování v oddělené elektronické databázi, k níž mají přístup pouze správcem určené oprávněné osoby. Každá fyzická osoba, která sdělí své osobní údaje, má právo kdykoli písemně požádat, aby ji Česká televize poskytla informaci o osobních údajích, které o ní eviduje, když má právo požadovat od správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Odborná setkání

Ve spolupráci s EBU, IMZ, různými festivaly a dalšími organizacemi či odborníky pořádá MTF ZP workshopy, panelové diskuse, kulaté stoly, semináře a další akce tohoto druhu. Doprovodné programy budou simultánně tlumočené a přístupné všem registrovaným účastníkům festivalu, nebude-li v individuálních případech stanoveno ze strany pořadatele festivalu jinak. Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento statut se sjednává pro realizaci 61. ročníku MTF ZP, který se bude předpokládaně konat ve dnech 25.-28. září 2024, a nabývá účinnosti 1. března 2024. Veškeré vztahy mezi přihlašovateli a pořadatelem festivalu MTF ZP se v souladu s tímto statutem řídí českým právem. Statut je vydán v české a anglické verzi, v případě rozporu mezi oběma verzemi je rozhodující české znění. V nejasných situacích nebo tímto statutem nepředvídaných případech rozhoduje pořadatel MTF ZP podle svého výhradního uvážení. Pořadatel si dále vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení jednostranně změnit tento statut s výjimkou licenčních ustanovení, jejichž změna podléhá vždy dohodě s přihlašovatelem.