Statut

Pořadatelem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) je Česká televize. Posláním festivalu je umožnit prostřednictvím soutěže, odborných setkání, promítání a videotéky širší poznání televizních hudebních, tanečních a divadelních pořadů a filmů z celého světa (dále jen „pořadů“).
 
Svým pojetím MTF ZP podporuje mezinárodní výměnu pořadů, je místem setkání jejich tvůrců, výrobců, vysílatelů a distributorů a iniciátorem spolupráce mezi nimi. Podmínkou prezentace televizních pořadů a filmů v mezinárodní soutěži a ve videotéce je umělecká úroveň pořadů.
 
Vedení MTF ZP si zároveň vyhrazuje právo vyřadit pořad, který by po stránce etické či estetické byl v rozporu s posláním veřejnoprávní televize.
 

56.  ročník MTF ZP nabízí svým účastníkům:
 
  • Mezinárodní soutěž
  • Videotéku se všemi přihlášenými pořady
  • Festivalové premiéry
  • Workshopy
  • Společenská setkání
  • Galavečery
  • Slavnostní předávání cen
 

I. SOUTĚŽ
 
MTF Zlatá Praha je soutěží televizních pořadů z oblasti hudby, tance a divadla bez ohledu na hudební žánr.
 
I. A Kategorie
 
Soutěžní pořady jsou rozděleny do tří kategorií:
 
I. A.1 Dokumenty o hudbě, tanci a divadle
 
I. A.2 Záznamy inscenačního umění
(Záznamy inscenací oper, operet, muzikálů, tance, baletů, divadelních představení atd.)
 
I. A.3 Záznamy hudebních koncertů
(Záznamy symfonických a orchestrálních představení, komorní hudba, recitál atd.)
 
Kromě pořadů přijímá MTF ZP do soutěže také jednotlivé části seriálů či cyklů, jestliže je lze samostatně posuzovat.
 

I. B Přihlašování
 
I. B.1 Přihláška
 
Přihlášku, která je k dispozici na webové stránce MTF ZP www.festivalzlatapraha.cz, je třeba vyplnit a odeslat on-line nejpozději do 30. června 2019.
Do soutěže jsou přijímány pouze pořady vyrobené nebo v premiéře odvysílané v roce 2018 a 2019.

Maximální počet pořadů od jedné osoby podávající přihlášku (dále jen „přihlašovatel“): není omezen.
Maximální celková délka všech pořadů od jednoho přihlašovatele: není omezena.
Minimální délka jednoho pořadu: 5 min.

Podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto statutem a prohlašuje, že bude-li přihlášený pořad užíván v souladu s tímto statutem, nebudou vůči pořadateli festivalu uplatňovány nároky majitelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců, ani nároky třetích osob v souvislosti s přihlášeným pořadem.
 
Pokud přihlásí stejný film více než jedna společnost či tvůrce, bude přijata první z přihlášek. Přihlašovatel vyjadřuje také souhlas s tím, že:
 
V rámci propagace MTF ZP může být ukázka z přihlášeného pořadu v maximální délce 3 minut nebo fotografie volně užita ve vysílání ČT a na internetových stránkách ČT, a rovněž nabídnuta k využití dalším médiím, to vše však výlučně v souvislosti s MTF ZP a pro účely propagace MTF ZP.

Pořad může být po dobu trvání MTF ZP zpřístupňován návštěvníkům festivalu formou veřejné videotéky v prostorách konání MTF ZP.

Pořady zůstávají i po skončení 56. ročníku MTF ZP v archivu MTF ZP a mohou být nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely.
 
V případě, že přihlášený pořad získá některou z cen, tj. GRAND PRIX GOLDEN PRAGUE, ČESKÝ KŘIŠŤÁL, CENU ČESKÉ TELEVIZE nebo ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ za mimořádný umělecký počin, poskytuje tímto přihlašovatel České televizi nevýhradní oprávnění k výkonu práva audiovizuální dílo užít (licenci) k jednomu televiznímu vysílání pořadu, a to jednorázově pro území České republiky v rozsahu volně dostupného celoplošného televizního vysílání na dobu 13 měsíců od udělení ceny, a to všemi technologickými postupy v současné době známými, tj. zejména prostřednictvím vysílačů, družice, kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů (internet). Dále pak přihlašovatel uděluje svolení opatřit pořad jazykovými titulky, pokud to charakter pořadu bude vyžadovat. Česká televize není povinna licenci využít. V případě, že Česká televize výše uvedenou licenci využije, oceňuje se tato pro účetní a daňové účely částkou 1 000 Kč, uvedená částka není předmětem úhrady.
 

I. B.2 Platba
 
Za každý pořad přihlášený do soutěže zaplatí přihlašovatel 250 EUR (plus DPH, které se řídí dle platné legislativy EU a ČR). Úhradu je možné provést platební kartou přes webovou aplikaci ČT, která bude k dispozici na www.festivalzlatapraha.cz. Na přijatou platbu bude vystavena faktura (daňový doklad) dle přihlašovacích údajů. Platbu je možné provést i na základě faktury (daňového dokladu) s 15denní splatností, kterou ČT zašle po přihlášení pořadu.
 
Současně s přihláškou vyplní přihlašovatel fakturační údaje společnosti (název, adresa, DIČ, identifikační číslo společnosti), které bude faktura (daňový doklad) zaslána.
 
Bankovní poplatky hradí přihlašovatel.
 
DPH, které se řídí dle platné legislativy EU a ČR:
 
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba registrovaná k DPH v některé zemi EU poplatek ve výši 250 EUR bez DPH (odběratel oznámí své platné registrační číslo k DPH a provede samovyměření, reverscharge).
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba podnikající se sídlem v některé zemi mimo EU i v EU poplatek ve výši 250 EUR bez DPH (podnikatel zapsaný v databázi = registru podnikatelů).
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí všechny osoby mimo EU a ostatní osoby v EU, které nejsou podnikateli či nijak neprokáží, že jsou podnikateli, poplatek ve výši 302,50 EUR (250 EUR + 21% DPH).
• Tuzemské osoby platí vždy poplatek + DPH. Pro tuzemské osoby výše poplatku bude přepočtena do CZK dle aktuálního kurzu ČNB.
 
Snímek přihlašovatele, který přihlásí film, ale nezaplatí přihlašovací poplatek, bude ze soutěže vyřazen a přihlašovatel nebude moci přihlásit filmy v následujícím ročníku MTF ZP.
 
V případě jakýchkoliv problémů s platbou nebo přihlašováním pořadů je kontaktní e-mail infogoldenprague@ceskatelevize.cz.
 
Bez uhrazení účastnického poplatku nejpozději do 26. srpna 2019 nebude pořad do soutěže přijat.
 

I. B.3 Zasílání soutěžních pořadů
 
Přihlašovatel se zavazuje, že do 30. června 2019 nahraje každý přihlášený soutěžní pořad v anglické verzi (dabovaný či s titulky) do jediného souboru v HD kvalitě na externí úložiště, ke kterému produkci MTF Zlatá Praha poskytne přístup pro jeho stažení.
 
Formát pro nahrávání pořadů na internet: H.264 – 16:9 (nebo Letter Box na 16:9), 1  080 řádků (případně 720), zvuk stereo AAC nebo MPEG-3.
 
Dále zašle na adresu MTF ZP elektronicky nebo poštou následující:
 
• synopsi pořadu v anglickém jazyce
• kopii scénáře či titulků v anglickém jazyce ke každému pořadu, který obsahuje mluvené slovo (např. dokument)
• hudební sestavu [jméno a příjmení autora (autorů), název a stopáž všech použitých hudebních skladeb, jméno a příjmení  interpreta (interpretů)]
• další propagační materiály (fotografie, plakáty apod.)
• potvrzení o provedené platbě (viz bod I. B.2)
 
Adresa:
Česká televize
Klára Mašková
MTF Zlatá Praha
140 70 Praha 4 – Kavčí hory
infogoldenprague@ceskatelevize.cz
 
Veškeré náklady na pojištění a přepravu hradí přihlašovatel.
 
Pokud soutěžní pořad nesplňuje podmínky statutu, vyhrazuje si MTF ZP právo nezařadit jej do soutěže.
 
MTF ZP nemá právo poskytovat kopie ze soutěžních pořadů třetím subjektům, pokud o tom nebude učiněna zvláštní dohoda.
 
Přihlašovatel podáním přihlášky uděluje souhlas s tím, že organizátor MTF ZP může přepsat elektronicky zaslané kopie pořadu na harddisky a DVD v komprimovaném formátu MPEG2. Takto pořízené kopie organizátor MTF ZP použije výhradně k potřebám posuzování porotou, k potřebám zajištění digitální prezentace pořadů během festivalu a k potřebám archivace. MTF ZP se zavazuje takto pořízené kopie neposkytovat dalším subjektům a nevyužívat je k jakýmkoliv jiným než uvedeným účelům.
 
Do 1.  září 2019 bude přihlašovateli sděleno, zda byl jeho pořad dle bodu I. C vybrán mezi TOP 20.
V případě, že pořad mezi TOP 20 vybrán bude, zavazuje se přihlašovatel doručit jej do 14. září 2019 na nosiči XDCAM nebo jako soubor na Hard Disku následujících parametrů.
 
Formát: MPEG HD422
Container: MXF
Video coding: MPEG-2 422P@HL
Bit depht: 8 Colour sampling: 4:2:2
Frame size: 1920×1080
Frame rate: 25 interlaced
Video bit rate: 50Mbit/s
Audio coding: PCM 8 ch/24bit/48kHz
Pořad musí vyhovovat dle platných všeobecných technických podmínek pro pořady dodávané a vyráběné v České televizi (ke stažení na www.festivalzlatapraha.cz) na adresu:
Česká televize
Klára Mašková
MTF Zlatá Praha
140 70 Praha 4 – Kavčí hory
 
MTF ZP se zavazuje, že vrátí soutěžní pořady jejich přihlašovatelům do tří měsíců po skončení festivalu. Náklady spojené s odesláním nosičů zpět nese pořadatel festivalu. MTF ZP nenese odpovědnost za technickou kvalitu zaslaných materiálů. V případě jakýchkoliv problémů je kontaktní email:  infogoldenprague@ceskatelevize.cz.
 

I. C Porota
 
Soutěžní pořady posoudí pětičlenná mezinárodní porota.
 
Porota příspěvky vyhodnocuje ve dvou kolech.
 
V prvním kole, které probíhá před konáním festivalu, obdrží každý porotce odkaz na webovou stránku, na níž najde pod svým osobním heslem všechny soutěžní pořady a hodnotící tabulku. Porota hodnotí snímky známkou 1– 10 dvakrát, a to ze dvou hledisek:
1) celková umělecká úroveň a emocionalita
2) řemeslné a technické zpracování
 
Každý pořad takto v každém hledisku získává od pěti porotců celkem pět známek, přičemž nejvyšší a nejnižší známka se v každém hledisku škrtá a do celkového součtu se nezapočítává. Zbývající známky se sečtou (tři známky za každé hledisko, tedy celkem šest známek) a výsledkem je celkový počet bodů pro soutěžní pořad.
 
Z tohoto prvního kola vznikne seznam dvaceti nejvýše hodnocených pořadů (TOP 20).
 
Ve druhém kole, které se koná v průběhu MTF ZP, porotci společně zhlédnou dvacet vybraných pořadů, ohodnotí je a rozhodnou o držitelích cen. Předsedu a členy poroty jmenuje vedení MTF ZP.
 
Jednacím jazykem poroty je angličtina.
 

I. D Ceny
 
Porota uděluje:
 
GRAND PRIX GOLDEN PRAGUE – hlavní cenu vítěznému pořadu. Tato cena je dotována částkou 10 000 EUR.
Tři ČESKÉ KŘIŠŤÁLY vítězným pořadům v jednotlivých kategoriích.
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ za mimořádný umělecký počin.
 
Další ceny:
CENU ČESKÉ TELEVIZE uděluje generální ředitel České televize.
 
Každý soutěžní pořad může získat i několik cen.
 
MTF ZP si vyhrazuje právo umožnit významným nadacím, kulturním institucím či sponzorům MTF ZP v rámci festivalu udělit vlastní cenu některému z přihlášených pořadů.
 
Pokud oceněný pořad (projekt, AVD) vznikl v koprodukci, získává cenu přihlašovatel a ten nese plnou odpovědnost za případné rozdělení ceny dle smluvních ujednání s výrobci pořadu (AVD, projektu).
 

II. NESOUTĚŽNÍ SEKCE – VIDEOTÉKA
 
II. A Popis
 
Každý účastník má možnost přihlásit své pořady z oblasti hudby, tance a divadla také do nesoutěžní sekce (videotéky), a to bez ohledu na dobu jejich vzniku.
 
Přihlašovatel podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s tím, že pořady zůstávají v archivu MTF ZP a mohou být nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely. Seznam všech pořadů, dostupných ve videotéce, bude uveřejněn ve festivalovém katalogu.
 

II. B Přihlašování
 
II. B.1 Přihláška
 
Přihlášku, která je k dispozici na webové stránce MTF ZP www.festivalzlatapraha.cz, je třeba vyplnit a odeslat on-line nejpozději do 30.  června 2019.
 
Pořad bude po dobu trvání MTF ZP zpřístupňován návštěvníkům festivalu formou veřejné videotéky v prostorách konání MTF ZP.
 
Podáním přihlášky do nesoutěžní sekce vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto statutem a prohlašuje, že bude-li přihlášený pořad užíván v souladu s tímto statutem, nebudou vůči pořadateli festivalu uplatňovány nároky majitelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců, ani nároky třetích osob v souvislosti s přihlášeným pořadem.
 
Vyjadřuje také souhlas s tím, že v rámci propagace MTF ZP může být ukázka z přihlášeného pořadu v maximální délce 3 minut nebo fotografie volně užita ve vysílání ČT a na internetových stránkách ČT, a rovněž nabídnuta k využití dalším médiím, to vše však výlučně v souvislosti s MTF ZP a pro účely propagace MTF ZP.
 
Pořady zůstávají i po skončení 56.  ročníku MTF ZP v archivu MTF ZP a mohou být nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely.
 

II. B.2 Platba
 
Za každý pořad přihlášený do nesoutěžní sekce zaplatí přihlašovatel 60 EUR (plus DPH, které se řídí dle platné legislativy EU a ČR).
 
Úhradu je možné provést platební kartou přes webovou aplikaci ČT, která bude k dispozici na www.festivalzlatapraha.cz.
 
Na přijatou platbu bude vystavena faktura (daňový doklad) dle přihlašovacích údajů. Platbu je možné provést i na základě faktury (daňového dokladu) s 15denní splatností, kterou ČT zašle po přihlášení pořadu.
 
Současně s přihláškou vyplní přihlašovatel fakturační údaje společnosti (název, adresa, DIČ, identifikační číslo společnosti), které bude faktura (daňový doklad) zaslána.
 
DPH, které se řídí dle platné legislativy EU a ČR:
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba registrovaná k DPH v některé zemi EU poplatek ve výši 60 EUR bez DPH (odběratel oznámí své platné registrační číslo k DPH a provede samovyměření, reverscharge).
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba podnikající se sídlem v některé zemi mimo EU i v EU poplatek ve výši 60 EUR bez DPH (podnikatel zapsaný v databázi = registru podnikatelů).
• Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí všechny osoby mimo EU a ostatní osoby v EU, které nejsou podnikateli či nijak neprokáží, že jsou podnikateli, poplatek ve výši 72,60 EUR (60 EUR + 21% DPH).
• Tuzemské osoby platí vždy poplatek + DPH. Pro tuzemské osoby výše poplatku bude přepočtena do CZK dle aktuálního kurzu ČNB.
 
V případě jakýchkoliv problémů s platbou nebo přihlašováním pořadů je kontaktní e-mail infogoldenprague@ceskatelevize.cz.
 
Bez uhrazení účastnického poplatku nejpozději do 26. srpna 2019 nebude pořad do nesoutěžní sekce přijat.
 

II. B.3 Zasílání nesoutěžních pořadů
 
Přihlašovatel se zavazuje, že do 30.  června 2019 nahraje každý přihlášený nesoutěžní pořad v anglické verzi (dabovaný či s titulky) do jediného souboru v HD kvalitě na externí úložiště, ke kterému produkci MTF Zlatá Praha poskytne přístup pro jeho stažení.
Formát pro nahrávání pořadů na internet: H.264 – 16:9 (nebo Letter Box na 16:9), 1080 řádků (případně 720), zvuk stereo AAC nebo MPEG-3.
 

III. OSOBNÍ REGISTRACE
 
Podmínkou osobní účasti na MTF ZP je registrace. Návštěvníci musí vyplnit registrační formulář, který je k dispozici na webové stránce www.festivalzlatapraha.cz a odeslat jej on-line do 18.  září 2019. Po tomto datu se mohou zájemci registrovat přímo na místě konání festivalu v akreditačním středisku.
 
Registrace je bezplatná. Účastník, který se zaregistruje, bude mít volný vstup na veřejně přístupné festivalové programy a akce.
 

IV. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Správcem osobních údajů v rozsahu poskytnutém přihlašovatelem je pořadatel festivalu Česká televize, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4-Podolí. Údaje zpracovává Česká televize ve svém oprávněném zájmu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a českým právním předpisem, který upravuje ochranu osobních údajů, a to za účelem provedení registrace přihlašovatele. Zpracování je prováděno v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů zveřejněnými na www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr. Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro účely zpracování v oddělené elektronické databázi, k níž mají přístup pouze správcem určené oprávněné osoby. Každá fyzická osoba, která sdělí své osobní údaje, má právo kdykoli písemně požádat, aby ji Česká televize poskytla informaci o osobních údajích, které o ní eviduje, když má právo požadovat od správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 

V. ODBORNÁ SETKÁNÍ
 
Ve spolupráci s EBU, IMZ, různými festivaly a dalšími organizacemi či odborníky pořádá MTF ZP workshopy, panelové diskuse, kulaté stoly, semináře a další akce tohoto druhu. Doprovodné programy budou simultánně tlumočené a přístupné všem registrovaným účastníkům festivalu. Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.
 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Tento statut se sjednává pro realizaci 56. ročníku MTF ZP, který se bude konat ve dnech 25.–28. září 2019 a nabývá účinnosti 1.  března 2019.
 
Veškeré vztahy mezi přihlašovateli a organizátorem MTF ZP se v souladu s tímto statutem řídí českým právem. Statut je vydán v české a anglické verzi, v případě rozporu mezi oběma verzemi je rozhodující české znění. V nejasných situacích nebo tímto statutem nepředvídaných případech rozhoduje pořadatel MTF ZP podle svého uvážení. Pořadatel si dále vyhrazuje právo podle svého uvážení jednostranně změnit tento statut s výjimkou licenčních ustanovení, jejichž změna podléhá vždy dohodě s přihlašovatelem.
ds